Reko MS Choceň – Záměstí + 3

(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 780 m, včetně 33 ks přípojek

Stavba v koordinaci se záměrem revitalizace veřejného prostranství významné ulice v Chocni. Je rekonstruována předně důležitá páteř NTL plynovodu propojující regulační stanice města a zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti v jeho centru. Zadáním je kromě propojení na stávající regulační stanici i část rekonstrukce v ulici, na kterou následně naváže samostatná stavba. Do ulice T.N.Kautníka pak s novým trasováním plynovodu. Velkou pozornost v projektu je věnováno zajištění dopravní obslužnosti dotčené dopravní tepny města. V rámci stavby byli přepojeni někteří odběratelé na STL distribuční síť s navrženou instalací regulátoru tlaku plynu, popř. s vymístěním plynoměru přemisťovaných na hranici pozemku z objektů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Záměstí + 3

Číslo stavby: 7700100115

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 7,8 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.