Reko MS Pardubice – Kyjevská

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 400 m, včetně 6 ks přípojek

Stavba nesla znaky obtížnosti odpovídající předně postavení plynárenského zařízení a lokalitě. Kromě cca 50 m dlouhého řízeného protlaku a vtažení ochranné trubky PE d 315 se v projekční přípravě muselo uvažovat též se zabezpečením trolejových vedení při současném zajištění plynulosti dopravního provozu poměrně rušné křižovatky Kyjevská/Průmyslová. V průběhu územního řízení podstoupil projekční návrh poslední zkoušku: koordinaci se záměrem vytvoření nového kruhového objezdu v místě zmíněné křižovatky. Postupovalo se při výstavbě proto opatrně a v rámci autorského dozoru projektant po výsledcích dalšího podrobného průzkumu dodavatele stavby a otevření výkopu mírně upravil trasu  řízeného protlaku, pochopitelně se souhlasem změnou dotčených subjektů. Potvrdilo se, že návrh není jen nekonfliktní, ale naopak konečné uspořádání sítí pro záměr nové křižovatky je ve finální realizované podobě optimální.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Pardubice – Kyjevská

Číslo stavby: 7700071612

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 4,5 mil. Kč.

Rok: 2017

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.